Uitgelicht kwaliteitshandboek

Nieuwsbericht

Uitgelicht kwaliteitshandboek

21 april 2021

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In deze editie gaan we dieper in op de organisatiestructuur van ESTEL. Het bestuur, de deelnemersraad en de examenadviescommissie komen aan bod. In de nieuwsbrief van mei lees je meer over de vaststellingscommissies, de ontwikkelgroepen en de uitvoeringsorganisatie.
 

Bestuur

Het bestuur neemt alle formele besluiten en is eindverantwoordelijk voor ESTEL. Het bestuur bepaalt het beleid en geeft sturing aan de stichting. Het bestuur toetst of voorgenomen beleid voldoet aan wensen en verwachtingen van de scholen en bewaakt dat de uitvoering van activiteiten voldoet aan de daarover gemaakte afspraken.
 

Deelnemersraad

In de deelnemersraad zijn alle scholen vertegenwoordigd die deelnemen aan ESTEL. Van iedere school heeft bij voorkeur een instellingsvertegenwoordiger zitting in de deelnemersraad. De deelnemersraad komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Zij adviseert het bestuur over zaken zoals jaarplannen, begrotingen en strategische keuzes.
 

Examenadviescommissie

De Examenadviescommissie adviseert het bestuur namens de deelnemende scholen over belangrijke kwaliteitsaspecten van ESTEL. Denk aan standaardformulieren, de beoordelingssystematiek als uitgangspunt voor de beoordelingsinstrumenten, de examen- en beoordelingsmix, het verantwoordingsdocument, etc. Op basis van de adviezen van de Examenadviescommissie neemt het bestuur besluiten.
In de Examenadviescommissie zitten afdelingsdirecteuren, opleidingsmanagers, onderwijskundigen, toetsdeskundigen en/of beleidsmedewerkers van examenbureaus van deelnemende scholen. Het bestuur benoemt de leden van de Examenadviescommissie.