Beroepsgerichte taalexamens

ESM levert beroepsgerichte examens voor de moderne vreemde talen (MVT). Daarbij worden de verschillende deelvaardigheden voor een taal (lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven) beoordeeld:

  • per deelvaardigheid een taalexamen (losse taalexamens), of;
  • geïntegreerd in één taalexamen (geïntegreerde taalexamens).

Beroepssituatie als basis

De basis voor de examinering van onze moderne vreemde taal-examens is de beroepscontext. Dit is de situatie waarin de examenkandidaat de taal moet kunnen toepassen. De essentie van het beroep; is daarbij een belangrijk focuspunt. Daarom worden de beroepsgerichte taalexamens altijd gekoppeld aan werkprocessen binnen desbetreffend kwalificatiedossier.

Taaleisen kwalificatiedossier

In de kwalificatiedossiers zijn voor moderne vreemde talen naast generieke eisen; ook beroepsspecifieke eisen opgenomen. Deze eisen worden gespecificeerd in de verantwoordingsinformatie van de kwalificatiedossiers: welke moderne vreemde talen moeten (toekomstig) beroepsbeoefenaars beheersen en op welke niveaus? Daarbij zijn de indicatieve taalniveaus zoals beschreven in het Europees Referentiekader (ERK) leidend.

Receptieve en productieve vaardigheden

Voor de examinering van taal zijn vijf verschillende deelvaardigheden te onderscheiden die zijn te categoriseren in receptieve vaardigheden en productieve vaardigheden. Onder de receptieve vaardigheden vallen lezen en luisteren. Deze vaardigheden worden indirect beoordeeld via de respons op een tekst of gespreksfragment. Alles wat de examenkandidaat produceert is niet het lezen en luisteren zelf, maar iets dat op (succesvol) lezen en luisteren duidt. Onder productieve vaardigheden vallen spreken, schrijven en gesprekken voeren. Deze vaardigheden zijn direct te beoordelen.

Opleverplanning taalexamens

De opleverplanning van de taalexamens is te vinden op de productoverzichten.

Handreikingen

In de handreikingen voor de taalexamens kunt u meer informatie vinden over de kaders en richtlijnen voor de beroepsgerichte taalexamens van ESM. De handreikingen zijn beschikbaar via de examenbank van ESM.