Terugkoppeling Examenadviescommissie (EAC)

Nieuwsbericht

Terugkoppeling Examenadviescommissie (EAC)

28 september 2022

Op 7 september is de Examenadviescommissie bij elkaar gekomen. Zij heeft het onderstaande geadviseerd:

 • De oplevering van taalexamens verloopt moeizaam. Er is een voorstel geschreven om de oplevering van taalexamens op te gaan pakken middels educatieve acteurs. De EAC vindt het een goed voorstel en is tevreden dat dit wordt opgepakt. De EAC maakt daarbij wel de kanttekening dat de educatieve auteur niet uit een deelnemende onderwijsinstelling van ESTEL mag komen, zodat uren/vergoedingen m.b.t. normjaartaak transparant blijven. De EAC adviseert om duidelijk in de procesbeschrijving te hebben wie welke voortgang bewaakt en wie waarover mandaat heeft. De eerste inschatting van benodigd budget lijkt de EAC aan de lage kant; ze adviseert om dit ruimer in te schatten. Het bestuur heeft op 23 september ingestemd met de aangepaste werkwijze en daar voor 2022 ook budget voor beschikbaar gesteld.
 • De wens is om de kolom Examenvorm toe te voegen aan het Verslag kerntaak. De EAC gaat hiermee akkoord. Ze denkt dat dit meer duidelijkheid en eenduidigheid geeft.
 • De opleverplanning 2023 is voorgelegd aan de EAC. Zij heeft daarbij de volgende opmerkingen:
  • De theorie-examens voor Logistiek graag uiterlijk opleveren in Q3 in verband met versnelde opleidingen.
  • In januari wordt de wetgeving Binnenvaart aangepast. Wellicht heeft dit gevolgen voor het dossier. De EAC adviseert om een voetnoot op te nemen dat deze mogelijkheid bestaat en er dus mogelijk ook voor Binnenvaart moet worden ontwikkeld in 2023.
  • Waarschijnlijk worden de dossiers voor SMBW en SW6 samengevoegd. De EAC verwacht dat een nieuw dossier nog niet gereed is in augustus 2023. Wel goed om hierover ook een voetnoot op te nemen in de opleverplanning.
 • Er is een verzoek binnengekomen om in casusopdrachten het onderdeel Eindoordeel naar het voorblad te verplaatsen zodat de registratie/controle van het Eindoordeel makkelijker kan. De EAC adviseert om hier alleen tijd in te steken wanneer dit een kleine tijdsinvestering is. Dit is niet het geval, dus de wens wordt voorlopig geparkeerd.
 • Het kwaliteitshandboek wordt jaarlijks geëvalueerd door de EAC. De EAC heeft geadviseerd om enkele teksten nog duidelijker te formuleren. Er zijn geen procedurele wijzigingen nodig.
  N.a.v. het kwaliteitshandboek kwam wel het toekennen van toegang/rechten in Remindo ter sprake. Er wordt nader onderzocht of de huidige werkwijze moet worden herzien.