Samenvatting bijeenkomst Examenadviescommissie 19 maart jl.

Nieuwsbericht

Samenvatting bijeenkomst Examenadviescommissie 19 maart jl.

24 april 2019

Tijdens de afgelopen bijeenkomst van de Examenadviescommissie (EAC) zijn onderstaande punten besproken:

  • Schrijfwijze van cohorten: dit wordt door veel instellingen op verschillende manieren gedaan. Voor het inrichten van de examenbank en de productoverzichten, maar ook de exameninstrumenten zelf, is het wenselijk dat dit op een eenduidige manier gebeurt. De EAC heeft hiervoor een voorstel gedaan. Omdat dit ook gevolgen heeft voor het versiebeheer zal dit punt nogmaals terugkomen tijdens de volgende EAC, zodat een besluit wordt genomen dat voor alle betrokkenen efficiënt en duidelijk is.
  • Wijzigingen doorvoeren; de EAC adviseert om omissies (fouten) meteen door te voeren. Wensen worden geparkeerd voor de evaluatiebijeenkomsten en in het zomeronderhoud meegenomen. De exacte procedure wordt uitgebreid beschreven in het Kwaliteitshandboek Examinering.
  • Inzagemoment Teletoets voor examencommissies: de EAC adviseert dat Examencommissies te allen tijde recht hebben op inzage van de examens, zowel Teletoets als examenbank. Voor Teletoets wordt dan een testkandidaat aangemaakt. Een uitgewerkt voorstel met procesafspraken wordt tijdens een volgende EAC-bijeenkomst besproken.

Om het proces van inzage te reguleren wordt de lijst met personen die nu toegang hebben opgeschoond. Per opleidingssector komen maximaal 2 accounts beschikbaar.

  • Kwaliteitshandboek examinering: ESTEL ontwikkelt een handboek waarin alle processen rondom de ontwikkeling en vaststelling van de examens staat beschreven. Zodra de EAC en het bestuur akkoord zijn komt dit handboek beschikbaar via de website.
  • Afwijkende beoordelingsformulieren: sommige werkprocessen zijn zeer omvangrijk. Daarom is voor deze werkprocessen geëxperimenteerd met een opdeling in logische onderdelen in de beoordelingsformulieren om deze overzichtelijker te maken. De EAC raadt dit niet expliciet af (vooral ook omdat docenten er blij mee zijn) maar adviseert om het niet te doen. Hiermee wordt namelijk afgeweken van de holistische visie op examinering.
  • Geïntegreerde taalexamens of ‘losse’ taalexamens: de EAC adviseert positief om de taalexamens voor de verschillende taalvaardigheden geïntegreerd te gaan afnemen. Zij stelt hierbij de student centraal; hoe minder examens hoe beter.