Terugkoppeling Examenadviescommissie (EAC)

Nieuwsbericht

Terugkoppeling Examenadviescommissie (EAC)

29 juni 2021

Op 19 mei is de Examenadviescommissie bij elkaar gekomen. Zij heeft het onderstaande geadviseerd:

  • EAC adviseert om elk jaar 1 nieuwe variant van een taalexamen op te leveren. Daarbij geeft de EAC aan dat voor theorie-examens de wens hiervoor nog groter is. Ook voor casussen/scenario’s zou het goed zijn om deze elk jaar uit te breiden.
  • De EAC adviseert de uitvoeringsorganisatie om zich te gaan verdiepen in de initiatieven die op dit moment lopen rondom een ‘Andere kijk op examineren’.
  • De eerder geformuleerde uitgangspunten voor aanpassingen voor dyslexie zijn uitgewerkt in een voorbeeld. De EAC adviseert positief op het uitgewerkte voorbeeld voor dyslecten. Zij maakt daar echter de kanttekening bij dat ze verwacht dat voor niet-dyslecten de aanpassingen juist storend zijn. De EAC adviseert dan ook om een versie voor dyslecten en een versie voor niet-dyslecten te hanteren. De EAC adviseert om te testen bij niet-dyslecten hoe het uitgewerkte voorbeeld wordt ervaren.
  • De EAC stelt de uitgewerkte beoordelingssystematiek voor losse taalexamens (per deelvaardigheid) vast na doorvoeren wijzigingen. Deze beoordelingssystematiek zal worden beschreven in de Handreiking losse taalexamens.
  • De EAC stelt de uitgewerkte standaardformulieren voor Gesprekken voeren en voor Schrijven vast na doorvoeren wijzigingen.
  • De EAC adviseert om bij de constructie van examens ook goed op het taalniveau van de examenopdrachten te letten, omdat de ontwikkelgroepleden daar niet zo op zullen letten.
  • Bij andere examenstichtingen wordt in de beoordelingsformulieren per werkproces het Resultaat vanuit het kwalificatiedossier weergegeven. De reden hiervoor is om het holistisch beoordelen nog beter te kunnen bewerkstelligen. De EAC adviseert om dit als optie door te voeren. Ontwikkelgroepen bepalen per examen/werkproces of het een meerwaarde heeft om het resultaat toe te voegen aan het beoordelingsformulier. Daarbij stelt de EAC als voorwaarde dat de letterlijke tekst van het kwalificatiedossier wordt gehanteerd. De uitvoeringsorganisatie onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om het Resultaat optioneel op te nemen in de beoordelingsformulieren.
  • De EAC adviseert om het onderhoudsplan 2020-2021 vast te stellen.
  • De EAC adviseert positief op het voorgestelde vaststellingsproces voor de losse taalexamens. Dit proces zal worden beschreven in de Handreiking losse taalexamens.