Uitgelicht kwaliteitshandboek

Nieuwsbericht

Uitgelicht kwaliteitshandboek

25 mei 2021

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In de vorige editie kwam deel 1 van de organisatiestructuur aan bod: het bestuur, de deelnemersraad en de examenadviescommissie. In deze nieuwsbrief lees je bij deel 2 van de organisatiestructuur meer over de vaststellingscommissies, de ontwikkelgroepen en de uitvoeringsorganisatie.
 

Vaststellingscommissies

Namens het bestuur van ESTEL stelt de vaststellingscommissie verantwoordingsdocumenten, beoordelings-, en exameninstrumenten vast. Zij doet dit binnen de kwaliteitskaders die door het Bestuur van ESTEL zijn vastgesteld. Deze kwaliteitskaders zijn vastgelegd in het Reglement vaststellingscommissie. Het reglement staat op de Examenbank van ESTEL. De vaststellingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van scholen. Het bestuur benoemt de leden van de vaststellingscommissie. Besluiten over de exameninstrumenten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
 

Ontwikkelgroepen

Voor de ontwikkeling en het onderhoud en beheer van instrumenten werkt ESTEL met ontwikkelgroepen. In de ontwikkelgroepen zitten docenten, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en/of examenfunctionarissen. Zij ontwikkelen binnen de kwaliteitskaders van ESTEL gezamenlijk nieuwe instrumenten waaraan behoefte is. Wanneer het een ontwikkelgroep niet voldoende lukt om overeenstemming te bereiken over een exameninstrument, dan mag de ontwikkelaar van de uitvoeringsorganisatie een verantwoord besluit nemen.
 

Uitvoeringsorganisatie

De uitvoeringsorganisatie verricht binnen de door het bestuur aan de uitvoeringsorganisatie toegekende bevoegdheden uitvoerende werkzaamheden en stuurt deze aan (artikel 15 van de statuten). De uitvoeringsorganisatie ondersteunt iedere geleding van ESTEL. De ondersteuning betreft bijvoorbeeld het adviseren over beleid en kaders en richtlijnen. Ook wordt het gehele ontwikkel- en vaststellingsproces begeleid en worden de exameninstrumenten beschikbaar gesteld. De uitvoeringsorganisatie heeft voor de leden van een onderdeel functieprofielen opgesteld. Aan de hand van deze functieprofielen toetst de uitvoeringsorganisatie of de leden voldoen aan de functieprofielen.