Examenadviescommissie 18 november

Nieuwsbericht

Examenadviescommissie 18 november

15 december 2020

Op 18 november is de Examenadviescommissie van ESTEL weer bij elkaar gekomen. Uit deze bijeenkomst is onderstaande naar voren gekomen:  

 • Servicedocument Organisatie/voorbereiding examens
  Al enige tijd is er door de Examenadviescommissie nagedacht over het ontwikkelen van een algemeen inzetbaar servicedocument met specifieke informatie rondom de organisatie/voorbereiding van examens. Er is uiteindelijk besloten om dit servicedocument niet op te leveren.
  Indien een examen instructie rondom de organisatie/voorbereiding nodig heeft, dan zal deze instructie specifiek voor het desbetreffende examen worden ontwikkeld.
   
 • Uitbreiding beoordelingsformulieren:
  Er is besloten om de beoordelingsformulieren uit te breiden, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om ook een cijfer per examen toe te kennen. Daarbij is besloten dat de verslagen kerntaak ongewijzigd blijven ten opzichte van de huidige verslagen kerntaak.
  Het bestuur heeft hierbij opgemerkt dat de oplevering van examenproducten prioriteit heeft ten opzichte van het doorvoeren van de wijzigingen in de beoordelingsformulieren.
   
 • Vaststellingsformulieren:
  Er is besloten dat in de vaststellingsformulieren alleen een onderbouwing gegeven dient te worden wanneer een vaststellingscriterium als negatief wordt beoordeeld.
   
 • Communicatie met scholen:
  In 2021 zal de uitvoeringsorganisatie vaker rechtstreeks contact opnemen met scholen/ teams om ontwikkelingen door te spreken en verwachtingen af te stemmen. Uiteraard kunnen scholen daarvoor ook altijd contact opnemen met ESTEL.
  Ook hiervoor geldt dat de oplevering van examenproducten prioriteit heeft.
   
 • Escalatieladder:
  Het kwaliteitshandboek examinering wordt uitgebreid met een paragraaf over te nemen stappen in geval van verschil van inzicht bij commissieleden of commissies binnen ESTEL.
   
 • Servicedocument CGI-formulier:
  ESTEL levert voortaan een servicedocument CGI-formulier voor het geval een school (vanwege corona) haar examinering wil aanpassen naar een mondeling examen.
   
 • Standaardformulieren productieve taalexamens:
  De standaardformulieren voor productieve taalexamens voor taalexaminering per deelvaardigheid zijn vastgesteld.
   
 • Vaststellingsproces geïntegreerde taalexamens:
  Het vaststellingsproces voor geïntegreerde taalexamens wordt herzien. De inhoudelijke vaststelling zal gebeuren door leden van de vakinhoudelijke ontwikkelgroep.
   
 • Verantwoordingsdocumenten:
  De Examenadviescommissie heeft aangegeven dat verantwoordingsdocumenten als levende documenten moeten worden beschouwd. Dit betekent dat het mogelijk is dat dergelijke documenten nog niet volledig gereed zijn tijdens vaststellingsbijeenkomsten en dat ze dus gaandeweg worden uitgebreid tijdens de ontwikkeling van de examens.
   
 • Inzage vooraf Remindo:
  Voor examencoördinatoren wordt het mogelijk om in Remindo zelf examenvragen voorafgaand aan het examen in te zien.